Mulighed for tv-overvågning i Danmark

Tv-overvågningsloven fastlægger, i hvilke tilfælde og på hvilken måde private kan foretage tv-overvågning. Den behandling af personoplysninger, som privates tv-overvågning indebærer, reguleres af persondataloven. 

Tv-overvågningsloven

Når en privat – virksomhed, organisation eller person – skal finde ud af, om der må opsættes tv-overvågningskameraer, og hvilke områder der må overvåges, er det først og fremmest tv-overvågningslovens begrænsninger, der skal tages i betragtning. 

Datatilsynet er ikke tilsynsmyndighed i forhold til tv-overvågningsloven. Hvis man mener, at der er tale om overtrædelse af tv-overvågningslovens regler, kan henvendelse ske til politiet. 
Hvor må der overvåges efter tv-overvågningsloven?

Tv-overvågningslovens hovedregel, som findes i lovens § 1, indeholder et forbud mod, at private foretager overvågning af gade, vej, plads eller lignende område, som benyttes til almindelig færdsel. 
Dette forbud gælder der ifølge lovens § 2 en række undtagelser fra. (Den tredje af disse undtagelser, er kommet til ved lovændringen pr. 1. juli 2007.) 

Undtagelserne fra forbuddet er:

 1. Tv-overvågning af tankstationer, fabriksområder, overdækkede butikscentre og lignende områder, på hvilke der drives erhvervsvirksomhed, såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over området. 
 2. Tv-overvågning af automater, hvor penge kan hæves (pengeautomater) eller kan veksles til en anden valuta (vekselautomater), eller af køretøjer, der udelukkende anvendes til transport af penge (pengetransportbiler), såfremt overvågningen foretages af den, der har rådighed over automaten eller køretøjet, og såfremt tv-overvågningen er indrettet således, at den alene er rettet mod personer, som befinder sig i umiddelbar nærhed af automaten eller køretøjet. 
 3. Tv-overvågning, der foretages af pengeinstitutvirksomheder, spillekasinoer, hotel- og restaurationsvirksomheder samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår detailsalg, af
  • egne indgange og facader samt 
  • arealer, som ligger i direkte tilknytning til egne indgange og facader, og som naturligt anvendes eller kan anvendes som adgangs- eller flugtvej i forhold til egne indgange, når overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse. 
 4. Tv-overvågning, der ikke er forbundet med optagelse af billeder på videobånd, film eller lignende, når den foretages som led i overvågning af egne indgange, facader, indhegning eller lignende. Hvad siger tv-overvågningsloven om skiltning? Ifølge tv-overvågningslovens § 3 skal private, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom. 

Skiltningskravet gælder ifølge § 3, stk. 2, ikke ved tv-overvågning af pengetransportbiler i medfør af § 2, nr. 2, og i de i § 2, nr. 4, nævnte tilfælde (tv-overvågning af egne indgange mv. uden optagelse). 
Ifølge tv-overvågningslovens § 3 a, stk. 1, skal offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, ved skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom. 

Kravet om, at offentlige myndigheder skal skilte med tv-overvågning, gælder ifølge § 3 a, stk. 2, ikke tv-overvågning, som forestås af politiet eller kriminalforsorgen, eller med henblik på beskyttelse af militære anlæg. 

Persondatalovens regler om tv-overvågning

Når du som privat har sikret dig, at der er adgang til at foretage tv-overvågning efter tv-overvågningsloven, skal du endvidere sikre dig, at den behandling af personoplysninger, som sker i forbindelse med tv-overvågningen, er i overensstemmelse med persondataloven. 

Det indebærer bl.a., at behandling af personoplysninger i forbindelse med både digital og analog tv-overvågning kun kan ske i det omfang, lovens betingelser er opfyldt. 
Persondatalovens proportionalitetsprincip fører til, at det i første omgang må overvejes, om det ønskede formål kan nås med mindre indgribende midler end tv-overvågning og registrering, og at overvågning skal gennemføres på en sådan måde, at den virker mindst muligt integritetskrænkende for den registrerede. 

Det indebærer også, at lovens krav om information til de personer, der overvåges, skal opfyldes. 

Endvidere indebærer persondatalovens krav om behandlingssikkerhed, at de personoplysninger, der indgår i optagelserne, skal være beskyttet mod misbrug og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Datatilsynet forventer at offentliggøre nærmere information om sikkerhed. 

Videregivelse af optagelser

Adgangen til at videregive oplysninger er fra 1. juli 2007 udtrykkeligt begrænset i loven. Efter den nye bestemmelse i persondatalovens § 26 a, stk 1, må lyd- og billedoptagelser med personoplysninger, der optages i forbindelse med tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, kun videregives, hvis 

 1. den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke,
 2. videregivelsen følger af lov eller
 3. videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Sletning

Reglerne om sletning i persondatalovens § 26 a, stk. 2 og stk. 3, indebærer, at optagelser med personoplysninger optaget i kriminalitetsforebyggende øjemed skal slettes senest 30 dage efter optagelsen, medmindre opbevaring af optagelsen ud over 30-dages fristen er nødvendig for den dataansvarliges behandling af en konkret tvist. Den dataansvarlige skal i så fald inden for 30-dages fristen underrette den, som tvisten vedrører, og på anmodning udlevere en kopi af optagelsen til den pågældende. 

Inspektionskompetence

Datatilsynet er pr. 1. juli 2007 blevet tillagt inspektionskompetence over for både private dataansvarliges og offentlige myndigheders behandling af personoplysninger i forbindelse med såvel analog og digital tv-overvågning, selv om en sådan behandling er undtaget fra anmeldelsespligten. 

Husk også at det kan være en god idé at sikre dit kamera mod tyveri, når du optager.

Information lånt fra datatilsynet

© 2024 med forbehold for tastefejl