Möjlighet för TV-övervakning i Danmark

TV-övervakningslagen bestämmer i vilka fall och på vilket sätt privatpersoner kan utföra TV-övervakning. Den behandling av personuppgifter som privat tv-övervakning innebär regleras av personuppgiftslagen.

TV-övervakningslagen

När en privatperson – företag, organisation eller person – ska ta reda på om tv-övervakningskameror får sättas upp och vilka områden som ska övervakas är det först och främst tv-övervakningslagens begränsningar som ska beaktas.

Den norska datatilsynet är ingen tillsynsmyndighet i förhållande till TV-övervakningslagen. Om du anser att det finns ett brott mot TV-övervakningslagens regler kan du kontakta polisen.
Var får övervakning ske enligt TV-övervakningslagen?

TVövervakningslagens huvudregel, som finns i 1 § lagen, innehåller ett förbud mot att privatpersoner ska utföra övervakning av en gata, väg, torg eller liknande område som används för allmän trafik.
Enligt 2 § lagen gäller ett antal undantag från detta förbud. (Det tredje av dessa undantag infördes genom lagändringen den 1 juli 2007.)

Undantagen från förbudet är:

 1. Tv-övervakning av bensinstationer, fabriksområden, täckta köpcentrum och liknande områden där kommersiell verksamhet bedrivs, förutsatt att övervakningen utförs av den som har tillträde till området.
 2. TV-övervakning av maskiner där pengar kan tas ut (pengar) eller kan växlas till annan valuta (växlingsautomater), eller av fordon som uteslutande används för penningtransport (kontanttransportfordon), om övervakningen utförs av personen som har tillgång till maskinen eller fordonet, och om tv-övervakningen är anordnad så att den endast riktar sig till personer som befinner sig i maskinens eller fordonets omedelbara närhet.
 3. TV-övervakning utförd av bankinstitut, spelkasinon, hotell- och restauranginrättningar samt köpcentrum och butiker varifrån detaljförsäljning sker, av
  • egna entréer och fasader likaså
  • områden som ligger i direkt anslutning till egna entréer och fasader, och som naturligt används eller kan användas som tillträdes- eller utrymningsväg i förhållande till egna entréer, när övervakning är uppenbart nödvändig av brottsbekämpande skäl.
 4. Tv-övervakning som inte är kopplad till upptagning av bilder på videoband, film eller liknande, när den utförs som ett led i övervakning av egna entréer, fasader, stängsel eller liknande. Vad säger TV-övervakningslagen om skyltning? Enligt 3 § TV-övervakningslagen ska privatpersoner som bedriver TV-övervakning av platser eller lokaler dit det finns allmän tillgång, eller av arbetsplatser, lämna information om detta genom skyltning eller på annat tydligt sätt.

Skyltkravet gäller enligt 3 § 2 mom. inte vid tv-övervakning av penningtransportfordon enligt 2 § nr. 2 och i de fall som nämns i 2 § nr. 4 (tv-övervakning av egna entréer etc. utan inspelning).
Enligt 3 a § stycket TV-övervakningslagen. 1 § ska myndigheter som bedriver tv-övervakning av platser eller lokaler dit det finns allmän tillträde eller av arbetsplatser lämna information om detta genom skyltning eller på annat tydligt sätt.

Kravet på att myndigheter ska visa tv-övervakning gäller enligt 3 a § 2 mom. inte tv-övervakning som utförs av polisen eller kriminalvården eller i syfte att skydda militära anläggningar.

Personuppgiftslagens regler om TV-övervakning

När du som privatperson har säkerställt att det finns tillgång att utföra TV-övervakning enligt TV-övervakningslagen ska du även se till att den behandling av personuppgifter som sker i samband med TV-övervakningen är i enlighet med personuppgiftslagen.

Detta innebär bland annat att behandling av personuppgifter i samband med både digital och analog TV-övervakning endast kan ske i den mån lagens förutsättningar är uppfyllda.
Personuppgiftslagens proportionalitetsprincip innebär att det först ska övervägas om det eftersträvade syftet kan uppnås med mindre ingripande medel än tv-övervakning och registrering samt att övervakningen ska utföras på ett sådant sätt att den framstår som minst möjligt kränkande. på den registrerades integritet.

Det innebär också att lagens krav på information till de personer som övervakas ska vara uppfyllda.

Vidare innebär personuppgiftslagens krav på behandlingssäkerhet att de personuppgifter som ingår i inspelningarna ska skyddas mot missbruk och mot att de kommer till obehörigas kännedom. Den norska datatilsynet räknar med att publicera ytterligare information om säkerhet.

Offentliggörande av inspelningar

Från den 1 juli 2007 är rätten att vidarebefordra information uttryckligen begränsad i lag. Enligt den nya bestämmelsen i 26 a § 1 mom. personuppgiftslagen får ljud- och bildupptagningar med personuppgifter inspelade i samband med tv-övervakning i brottsförebyggande syfte lämnas vidare endast om

 1. den registrerade har gett sitt uttryckliga samtycke,
 2. utlämnandet följer av lag eller
 3. utlämnandet sker till polisen i brottslösande syfte.

Radering

Reglerna om radering i personuppgiftslagen 26 a § 2 mom. och mom. 3, innebär att upptagningar med personuppgifter som registrerats i brottsförebyggande syfte ska raderas senast 30 dagar efter inspelningen, om inte lagring av upptagningen utöver 30-dagarsperioden är nödvändig för den registeransvariges behandling av en viss tvist. Då ska den personuppgiftsansvarige inom 30-dagarsperioden underrätta den som tvisten avser och på begäran överlämna en kopia av inspelningen till vederbörande.

Besiktningskompetens

Den danska datatillsynsmyndigheten har per den 1 juli 2007 fått tillsynsmyndighet över behandling av personuppgifter av såväl privata personuppgiftsansvariga som offentliga myndigheter i samband med både analog och digital TV-övervakning, även om sådan behandling är undantagen från anmälningsskyldigheten.

Kom också ihåg att det kan vara en bra idé att säkra din kamera mot stöld när du spelar in.

Information lånad från norska datatilsynet

© 2024 med forbehold for tastefejl